The Team

Senior Consultant & HOCS
Dr.V.Shankar M.D., D.M.
Senior Consultant
Dr.S.Sundar , M.D, D.M (Neurology)
Consultant
Dr.Vijayashankar Paramanandam
Dr.P.Philo Hazeena, DM (Neurology)
Dr.Tripthi Sugumar, DM (Neurology)
Associate Consultant
Dr.M.Ranjith Kumar, MD,DM ( Paediatric Neurology)